ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ: ਸੇਵਾ – ਭਾਈ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ

ਉਪਰੋਕਤ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਲੂਪ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪ ਜੀ ਵੀਡੀਓ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਗਭਗ 30 ਮਿੰਟ ਹੈ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੂਪ ਜਾਂ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੋ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਲਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ।

The above video has been enabled as a playlist. It will continue to play as a loop until you stop the video. The duration of the video is about 30 minutes. After completion of the video, it will start again and continue to play as a loop or a playlist. Please get connected with Waheguru Jaap as best as you can. We are thankful to the sewadars of this initiative.